Política de privadesa

En compliment del capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquest lloc web és propietat de Nuria Mauricio Ferré, d’ara endavant també el Proveïdor, domiciliat a: Partida Mitjanes 3-6, 43747 – Benissanet (Tarragona), amb NIF 47855948D, telèfon de contacte: +34 658 62 92 37, i correu electrònic: musica.viva.kids@gmail.com.

El Prestador, com a responsable d’aquest lloc web i d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, La Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha implementat totes les mesures de seguretat, de caràcter tècnic i organitzatiu, establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, (pel qual es desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat , integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte de la LOPD, el Prestador l’informa que les dades que ens proporcioni voluntàriament seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del lloc web; Les operacions previstes per dur a terme els tractaments són les següents:

Respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari; realitzar els serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
Realitzar totes aquelles activitats pròpies del Prestador mitjançant aquest avís legal revisat i enviar el butlletí informatiu de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet a comunicar els canvis que s’hi produeixin.

El Prestador, per asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, informa l’Usuari d’aquesta obligació, indicant quines dades són necessàries. En indicar i introduir les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al Prestador per tractar les dades facilitades per a les finalitats esmentades.

La no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades impossibilita la subscripció, registre o recepció d’informació sobre els productes i serveis del Prestador.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Prestador està complint amb totes les disposicions de la normativa RGPD i LOPD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i l’article 4 de la LOPD, pel qual són tractats legalment , just i transparent en relació amb l’interessat i adequat, rellevant i limitat al qual sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El Prestador garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes per l’RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquesta normativa, per això, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament tractant tractant-se del Prestador mitjançant qualsevol de les formes de contacte esmentades anteriorment, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant una fotocòpia del seu DD o qualsevol mitjà similar en dret, tal com indica la llei. Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de supervisió si creu que els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es) poden haver estat infringit.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti seran tractades confidencialment. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que la tramitació i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

El Prestador no transferirà dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en cas de ser transferit a un tercer, es produiria informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els implicats en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals han estat comunicades – en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari, estan obligats a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades personals, evitant, en la mesura del possible, l’accés no autoritzat, modificacions il·lícites, subaccions i/o pèrdua de dades, amb la finalitat de buscar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, en funció de la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les seves pel Prestador en el formulari i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que es pengen al lloc web són propietat del Prestador o han obtingut els drets oportuns.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que sotmet al Prestador, exonerant al Prestador qualsevol responsabilitat de respecte. L’usuari garanteix i respon, en tot cas, a l’exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. Vostè es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ENLLAÇOS (LINKS)
El Prestador es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a la informació.

El Prestador no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als que pugui ser accedit pels “enllaços” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Prestador.

La presència d’enllaços” o enllaços tenen una finalitat merament informatiu i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

PUBLICACIÓ DEL TEU TESTIMONI
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió sobre el lloc web, l’informem que les dades facilitades seran tractades per atendre els suggeriments, experiències o opinions proposades sobre els productes i / o serveis que es publicaran al lloc web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran sempre que hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, seran eliminades amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis seran publicats a la nostra pàgina web. Les úniques dades personals que es publicaran des del testimoni seran el seu nom.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
El Prestador es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència.

CORREUS ELECTRÒNICS
Segons la LSSICE, el Prestador no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials que no han estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del lloc web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, independentment de la informació comercial sol·licitada.

LEGISLACIÓ
A tots els efectes, les relacions entre el Prestador i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús pels Jutjats i Tribunals de Barcelona.